North Pocono Results

Girls Athlete Place Results
5000 Meter Run
22:34.00 Alana Kravitz 23rd Varsity Girls
24:59.70 Emily Olenchak 37th Varsity Girls
25:16.80 Kaylee Horne 41st Varsity Girls
25:52.80 Lia Fontanella 50th Varsity Girls
26:06.60 SB Lila Gaughan 51st Varsity Girls
27:34.90 SB Olivia Scarantino 68th Varsity Girls
Boys Athlete Place Results
5000 Meter Run
19:29.90 Noah Salak 43rd Varsity Boys
19:44.90 SB Travis Lane 49th Varsity Boys
20:37.70 Owen Foytack 61st Varsity Boys
20:45.30 SB Mark Caputo 65th Varsity Boys
21:07.50 Alex Cianfichi 75th Varsity Boys
21:54.10 Kenny Noll 81st Varsity Boys
22:05.10 SB Patrick Flyte 84th Varsity Boys