LaSalle College High School Results

Boys Athlete Place Results
5000 Meter Run
16:40.49 Tom Trainer 3rd Varsity Boys
17:09.33 Brendan Stone 10th Varsity Boys
17:12.34 SB Tom Coyle 11th Varsity Boys
17:12.60 Seamus Morgan 12th Varsity Boys
17:14.94 Alex Chrostowski 13th Varsity Boys
17:44.76 Matt Greco 1st Junior Varsity Boys
17:58.94 Andrew Stone 2nd Junior Varsity Boys
18:03.07 Chris Muggler 3rd Junior Varsity Boys
18:10.84 SB Fiachra McDermott 6th Junior Varsity Boys
18:14.03 Jack Magee 29th Varsity Boys
18:25.34 Kevin Quinn 35th Varsity Boys
18:39.44 SB Tim Nolan 12th Junior Varsity Boys
18:45.49 SB Augustine Marty 17th Junior Varsity Boys
18:58.84 SB Nick DiGiacomo 21st Junior Varsity Boys
19:02.40 SB Dan DiMascia 26th Junior Varsity Boys
19:09.28 Matt McCarry 5th Freshman Boys
19:24.08 Brian Smart 33rd Junior Varsity Boys
19:24.31 SB Mike Sanders 34th Junior Varsity Boys
19:26.09 Will Delaney 8th Freshman Boys
19:45.85 Kevin Stefanski 11th Freshman Boys
20:03.54 SB Colin MacCrory 44th Junior Varsity Boys
20:14.11 SB Kevin Marble 46th Junior Varsity Boys
20:15.23 SB Steve Peel 15th Freshman Boys
20:15.70 SB Nick Ferretti 47th Junior Varsity Boys
20:18.47 SB Dan Mercader 48th Junior Varsity Boys
20:19.97 SB James Worthington 16th Freshman Boys
20:32.40 John Santangelo 52nd Junior Varsity Boys
20:45.97 Nick Daly 54th Junior Varsity Boys
20:58.73 SB Chris Bell 58th Junior Varsity Boys
21:00.36 SB Jack Derewicz 59th Junior Varsity Boys
21:20.25 SB Jon McCarry 63rd Junior Varsity Boys
21:49.89 Keith Lee 32nd Freshman Boys
22:13.98 SB Ryan Sosnader 77th Junior Varsity Boys
22:15.32 SB Jay Mcdonnell 78th Junior Varsity Boys
22:23.09 SB Luke Kane 82nd Junior Varsity Boys
22:24.47 SB Dan Lynch 83rd Junior Varsity Boys
22:35.85 Matt Daly 86th Junior Varsity Boys
23:40.31 SB Alex Panetta 45th Freshman Boys
23:51.09 SB Nick Lamorte 47th Freshman Boys
23:56.28 SB Max Meyers 48th Freshman Boys
26:55.91 SB Brendan Freyvogle 108th Junior Varsity Boys
27:48.12 SB John Mcgranaghan 56th Freshman Boys
28:09.55 SB Shane Kensil 109th Junior Varsity Boys