Kennedy Kenrick Results

Girls Athlete Place Results
5000 Meter Run
30:47.63 SB Gabrielle Molinaro 43rd Girls Varsity
31:56.15 SB Shayna Karl 45th Girls Varsity
32:51.37 SB Kimberly Kelly 46th Girls Varsity
33:27.63 SB Caitlyn Grobaker 47th Girls Varsity
35:43.57 SB Allison Buhl 49th Girls Varsity
Boys Athlete Place Results
5000 Meter Run
19:58.38 SB Joe Capece 43rd Boys Varsity
20:06.28 SB Patrick Sheldon 47th Boys Varsity
22:54.20 SB Stephen Williams 70th Boys Varsity
23:01.86 SB Blake Wilson 71st Boys Varsity
23:02.17 SB Rob Cook 72nd Boys Varsity
27:47.29 SB Dan Kilpatrick 86th Boys Varsity
29:05.69 SB Bill Green 90th Boys Varsity