Bishop Guilfoyle Results

Girls Athlete Place Results
5000 Meter Run
22:44.78 SB Khristina Slobodnik 45th Girls Varsity
24:57.17 SB Caroline Ginhardt 93rd Girls Varsity
27:33.81 SB Clarice Spencer 130th Girls Varsity
29:49.84 SB Samantha Reinhardt 140th Girls Varsity
Boys Athlete Place Results
5000 Meter Run
20:23.04 SB Dylan Adams 105th BoysVarsity
21:39.58 SB Ben Unpingco 139th BoysVarsity
22:22.26 SB Colin Berkheimer 147th BoysVarsity