West Branch Results

Girls Athlete Place Results
5000 Meter Run
24:40.97 SB Alexis Turner 89th Girls Varsity
24:51.97 SB Brianne Nye 92nd Girls Varsity
25:59.67 SB Kelly Sharer 110th Girls Varsity
26:29.56 SB Lauren Godissart 26th Grils JV
26:59.85 SB Missy Croyle 118th Girls Varsity
27:18.40 SB Maria Handel 124th Girls Varsity
27:47.29 SB Haylea Estright 40th Grils JV
28:24.37 SB Beth Fry 132nd Girls Varsity
28:30.15 SB Taylor Kolesar 45th Grils JV
30:06.27 SB Taylor Hall 54th Grils JV
Boys Athlete Place Results
5000 Meter Run
18:39.16 SB Abe Albright 3rd Boys JV
19:19.89 SB John Clark 67th BoysVarsity
20:09.09 SB Cecil Hall 97th BoysVarsity
20:17.64 SB Brent Godissart 102nd BoysVarsity
20:39.57 SB Jared Turner 115th BoysVarsity
21:29.97 SB Curtis Baugh 136th BoysVarsity
21:58.11 SB Ben Hubler 144th BoysVarsity
23:35.59 SB Hunter Galley 81st Boys JV