Ligonier Valley Results

Girls Athlete Place Results
5000 Meter Run
25:32.43 SB Heidi Smith 104th Girls Varsity
26:07.86 SB Rachel Kromel 111th Girls Varsity
26:17.24 SB Samantha Spitzer 113th Girls Varsity
30:35.19 SB Rachel Allison 57th Grils JV
31:39.28 SB Ana Jablunovsky 61st Grils JV
33:37.75 SB Sierra Zipf 64th Grils JV
Boys Athlete Place Results
5000 Meter Run
17:07.20 SB Josh Patrick 10th BoysVarsity
19:21.86 SB Dylan Jackman 71st BoysVarsity
19:26.36 SB Jordan Lundquist 74th BoysVarsity
19:30.94 SB Justin Patrick 77th BoysVarsity
19:55.30 SB Josh Hough 92nd BoysVarsity
20:31.84 SB Sam Maust 113th BoysVarsity
20:34.96 SB Scott Adams 114th BoysVarsity
20:53.38 SB Max Jablunovsky 35th Boys JV
21:07.73 SB Matt Kimmick 40th Boys JV
27:01.97 SB Ben Meade 98th Boys JV
36:33.00 SB Daniel Palmiscno 104th Boys JV